Door Marcel Vissers (Lijsttrekker Water Natuurlijk Delfland)

Al eeuwenlang hebben waterschappen in Nederland de zorg voor veilige dijken en droge voeten. In de 20e eeuw zijn daar de zuivering van afvalwater en de zorg voor de waterkwaliteit bijgekomen.

In de huidige tijden van klimaatverandering en extremere weersomstandigheden is de uitvoering van deze taken van steeds groter maatschappelijk belang. Het zijn immers juist de waterschappen die oplossingen moeten vinden voor de beschikbaarheid van voldoende water in periodes van langdurige droogte, de peilen hoog genoeg moeten houden om bodemdaling en uitstoot van broeikasgas uit de veenweiden tegen te gaan, en die extreme regenval zo goed mogelijk moeten opvangen en verwerken. De klimaatverandering is urgent, en daarmee het nemen van de juiste maatregelen ook!

Het is dan ook goed dat dankzij de inspanningen van onze Laura Bromet en D66-kamerlid Tjeerd de Groot de invloed van de kiezer bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen groter is dan ooit. Op dit moment worden nog 9 van de 30 zetels binnen Delfland ingenomen door zogenaamde "geborgden". Deze zijn vier jaar geleden niet gekozen, maar benoemd door de Kamer van Koophandel (de categorie "bedrijven") en de LTO (de agrarische categorie "ongebouwd") met elk vier zetels, en één zetel door de eigenaren van natuurterreinen (de categorie "natuur"). Dankzij de, op het nippertje, door de Eerste Kamer aangenomen initiatiefwet zullen er straks nog maar vier "geborgde" zetels zijn, twee voor de boeren en twee voor natuur. Dat is een forse stap in de groene richting, maar veel zal afhangen van de verdeling van de 26 zetels waarvoor we op 15 maart naar de stembus gaan.

Er valt echt iets te kiezen! Voor natuurbehoud en biodiversiteitsherstel. Voor klimaatrobuust waterbeheer. Voor circulaire afvalwaterzuiveringen waar alle verontreinigingen en grondstoffen uit het rioolwater worden gehaald, zodat het water schoon genoeg is als bron voor landbouw, natuur en drinkwatervoorziening. Voor stevige bronmaatregelen zodat al het oppervlaktewater schoon, gezond en levend wordt. Voor een energie- en klimaatneutraal waterschap.

GroenLinks ondersteunt, net als D66 en Volt, de groene waterschapspartij Water Natuurlijk, die in 2008 is opgericht door tal van natuur- en milieuorganisaties en voortkomt uit de beweging van "groene waterschappers”. Deze zetten zich in het "personenkiesstelsel" dat voor 2008 bestond al in voor meer groen en minder grijs in het waterschapsbestuur. Voor meer duurzaamheid en minder kortzichtigheid.

Water is veel te belangrijk om "rechts te laten liggen".  Zuiver water is een natuurverschijnsel, maar door ons omgaan met de natuur niet vanzelfsprekend. Waterschappen hebben een belangrijke taak en kunnen een grote rol spelen om dat evenwicht te herstellen. We moeten daarom de groene krachten voor water en natuur bundelen en ons inzetten voor schoon water, herstel van de biodiversiteit en een klimaatbewust waterschap.

Stem daarom op 15 maart óók voor het waterschap, en kies voor Water Natuurlijk: jouw groene stem in het waterschap.

Meer over de taken van Delfland kun je lezen op www.hhdelfland.nl .

Over de standpunten en kandidaten van Water Natuurlijk lees je op   

https://waternatuurlijk.nl/delfland